Każdy składnik aplikacji (serwer WWW, baza danych itp) ma przypisane limity zasobów (minimalną i maksymalną ilość dostępnych cloudletów). W chwili zwiększonego zapotrzebowania na zasoby może się okazać, że osiągnięta została górna granica zasobów i dalsze zwiększanie obciążenia może mieć negatywny wpływ na stabilność aplikacji.
Do monitorowania takich sytuacji można utworzyć automatyczne powiadomienia. Wystarczy określić graniczne obciążenie (w %) oraz wybrać z listy minimalny czas trwania tego obciążenia.

alert1

Alerty można ustawiać na każdy węzeł z osobna; monitorować można ilość cloudletów, obciążenie RAM, CPU, zajętość dysku, ilość I-nodów.
Każde przekroczenie wartości zdefiniowanych w alercie powoduje wysłanie maila na konto właściciela środowiska (oraz użytkowników, z którymi to środowisko jest współdzielone).
Alerty można w dowolnej chwili edytować, włączać, wyłączać lub usunąć.

Więcej szczegółowych informacji o alertach, ich dodawaniu i konfiguracji znajdziesz w tym artykule.