UniCloud umożliwa użycie kontenera pamięci masowej (typu Data Storage) nie tylko lokalnie, ale również we współpracy z zewnętrznymi zasobami dyskowymi dostępnymi poprzez Internet. Połączenie z zewnętrznym serwerem NFS możliwe jest w obie strony: jako zamontowanie zewnętrznych zasobów serwera NFS, jak i również eksport plików z instancji UniCloud. Poniżej zaprezentujemy, jak przygotować dedykowany kontener typu storage, który został zaprojektowany do obsługi dowolnych serwerów NFS.

 1. Kliknij przycisk Konfiguruj obok kontenera pełniącego rolę magazynu, np. kontenera typu Storage
 2. Na karcie Menedżera konfiguracji przejdź do sekcji Eksportuj. Jeśli jeszcze nie masz wyeksportowanych danych, zobaczysz odpowiednie powiadomienie:
 3. Poniżej znajdują się katalogi które zostały udostępnione z tego węzła wewnątrz platformy (dane eksportowane na zewnątrz nie są tu wyświetlone)
 4. Wybierając ciąg znaków ze ścieżką katalogu, zostanie wyświetlona lista kontenerów udostępnionych w tym folderze

Montowanie zasobów zewnętrznych

Punkty montowania służą do połączeń z kontenerami typu Storage, ale można w nich definiować również połączenia do zdalnych zasobów i w ten sposób rozszerzyć dostępną przestrzeń składowania danych. Dzięki temu zewnętrzne zasoby serwerów NFS stają się dostępne lokalnie. Po wybraniu kontenera, wymagane parametry zostają skonfigurowane automatycznie.
Aby zamontować zasoby do kontenera, kliknij przycisk Konfiguruj obok wybranego kontenera lub warstwy. W otwartej zakładce Menedżera Konfiguracji przejdź do sekcji Punkty montowania w menu po lewej stronie:

Połączenie z zewnętrznym serwerem NFS dostępne jest po podaniu następujących informacji:

 • Punkt montowania – ścieżka do lokalnego katalogu, w którym mają być widziane zamontowane zasoby
 • Serwer NFS – zewnętrzny adres IP lub nazwa domenowa serwera
 • Ścieżka zdalna – lokalizacja plików eksportowanych z serwera NFS
 • Zamontuj do wszystkich węzłów – przełącznik wyboru, czy wszystkie węzły w grupie mają mieć dostęp do tych zasobów
 • Tylko do odczytu (ro) – przełącznik ograniczający możliwość edycji zamontowanych danych na węźle klienta (domyślnie wybrana jest opcja rw)

oraz po zatwierdzeniu przyciskiem Dodaj.

Następuje zamontowanie danych, co uwidocznione zostaje na liście:Od tego momentu możesz używać lokalnie zasoby udostępnione przez zewnętrzny serwer NFS.

Eksport danych

Sekcja Eksport wbudowanego menedżera konfiguracji przeznaczona jest do zarządzania danymi, które zostały wyeksportowane z kontenerów w rozumieniu funkcji kontenera składowania danych. Innymi słowy, możliwe jest przejrzenie plików składowanych w jednym węźle a współdzielonych z innymi kontenerami w ramach konta UniCloud. Dostarczone są również opcje kontroli uprawnień i parametry udostępniania.

 

Konfiguracja serwera NFS

 1. Po pierwsze, aby współdzielić dane w sieci Internet, upewnij się, że do kontenera został dodany publiczny adres IPv4 (można to zrobić w panelu administracyjnym):
 2. Następnie, w pliku etc/exports należy zadeklarować listę katalogów, które chcesz udostępnić (w panelu UniCloud jest do niego łatwy dostęp poprzez sekcję Eksport we wbudowanym menedżerze konfiguracji). Należy użyć następującego formatu zapisu:
{katalog} {serwer}([opcja],[opcja],...)

gdzie:

 • {katalog} – ścieżka (relatywna do Root) do katalogu, który ma zostać wyeksportowany
 • {serwer} – nazwa domenowa, albo publiczny adres IP węzła, na którym mają być zamontowane eksportowane pliki
 • {opcja} – dodatkowe parametry opisujące dostęp:
  async, pozwala klientowi na uzyskiwanie danych z serwera gdy tylko się pojawią, zanim nawet zostaną zapisane, co zwiększa wydajność ale i ryzyko utraty danych dostępnych tylko w cache. Alternatywą jest opcja sync;
  ro, uprawnienia tylko do odczytu;
  rw, uprawnienia węzła klienta do odczytu i zapisu;
   no_root_squash, daje użytkownikowi root na serwerze klienta uprawnienia równoważne użytkownikowi root kontenera storage;
  – no_subtree_check, wyłącza funkcję sprawdzania podkatalogów pod kątem dostępności wymaganych plików.
Porada: dla zwiększenia bezpieczeństwa możesz skonfigurować odpowiednie pliki: etc/hosts.allow i etc/hosts.deny w celu zarządzania listą hostów z którymi serwer NFS może współpracować.

Nie zapomnij Zapisać zmian.

3.